rail.pictures

All countries
Italy
Nuovo Trasporto Viaggiatori
ETR 575 "AGV"
ETR 575 "AGV" of NTV at Allerona, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Allerona, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Allerona, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Allerona, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Allerona, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Valiano, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Valiano, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Fratticciola, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Castroncello, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Castroncello, Italy
ETR 575 025 of NTV at Milano Centrale, Italy
ETR 575 "AGV" of NTV at Stimigliano Scalo, Italy