World
  >  
Germany
  >   Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG   >   BR 263