World
  >  
Germany
  >   OKD Doprava   >   CD 742 "Kofferradio"